Köpvillkor

Dessa köpvillkor gäller vid köp av varor från NutraQ Sweden AB över internet.

Vesterålen's (NutraQ Sweden AB) är godkända av Trygg E-handel. Det betyder att du kan känna dig trygg och säker när du handlar från oss. Syftet med Trygg E-handel är att skydda dig som konsument. Endast stabila och seriösa nätbutiker får använda Trygg E-handel märket. Du kan läsa mer om Trygg E-handel och dina rättigheter som konsument på https://dhandel.se/ . Vesterålen's certifikat finns också på https://dhandel.se/ .

Dessa köpvillkor uppdaterades senast den 7 december 2023 och gäller för alla ingångna och nya avtal.

Parter
Säljaren är:

NutraQ Sweden AB
Nohabgatan 14
461 53 Trollhättan
Telefon 0522 – 58 50 00
E-post kundservice@vnp.se

Organisationsnummer 556853-9125


Och benämns härefter som «Vesterålen's», «vi», «oss» eller «säljaren».

Köparen är den person som anges som köpare i beställningen oavsett inköpskanal och kallas härefter som «du», «dig» eller «kunden». Du måste ha fyllt 18 år och inte stå under förmyndarskap för att bli kund eller göra beställningar hos NutraQ Sweden AB.

Abonnemang

Vesterålen's säljer varor som enskilda köp eller på fortlöpande abonnemangsbasis.

Leverans sker normalt inom ett par dagar och i enlighet med vald leveransintervall, utan köptvång eller bindningstid. Abonnemanget kan sägas upp löpande. I händelse av uppsägning avslutas abonnemanget omedelbart från och med nästa leverans. Du kan när som helst kontakta vår kundtjänst för att pausa, ändra eller säga upp ditt abonnemang.

Vi kan komma att göra ändringar av vårt produktutbud, leveransform och leveransintervall. Meddelanden om ändringar skickas i god tid innan de träder i kraft. Mindre ändringar, såsom byte av förpackning, kommer inte att meddelas utöver den information som framgår av vår webbplats.

Abonnemang kan vägras på objektiva grunder, såsom vid bedrägeriförsök, brist på kreditvärdighet och liknande.

Priser

Våra priser anges i svenska kronor och är inklusive lagstadgad mervärdesskatt och exklusive fraktkostnad. Priset på varorna kan variera beroende på försäljningskanal, distribution och specialerbjudanden. Priserna är giltiga tills de ändras. Meddelanden om prisändringar skickas ut i god tid innan ändringarna träder i kraft. Erbjudanden till nya kunder riktar sig primärt till nya kunder och får inte nyttjas på felaktigt sätt genom upprepad uppsägning och nyteckning av abonnemang.

Porto och hanteringsavgifter tillkommer vid singel försändelser i enlighet med gällande priser om inte annat överenskommits. Porto tillkommer inte på abonnemang. 

Leverans

Vi skickar våra leveranser med post i enlighet med avtalad leveransfrekvens. Om leveranstiden inte följer av betalningsbekräftelsen, ska vi leverera varan utan onödigt dröjsmål och senast 30 dagar från din beställning.

Vi utfärdar en skriftlig faktura som fungerar som en orderbekräftelse och som bifogas till alla leveranser. Vid specialerbjudanden, större eller flera beställningar kan det hända att beställningen måste hämtas på postens utlämningsställe på grund och storlek och vikt.

Leverans anses ha ägt rum när du eller din företrädare har mottagit varan.

I händelse av försenad leverans kan du, beroende på omständigheterna, hålla inne betalning, kräva leverans, kompensation eller uppsägning av köpeavtalet.

Betalning

Du kan betala efter att du mottagit varan med en faktura.

Fakturan skickas i samband med din försändelse. Betalningsfristen följer av fakturan, och är minst 15 dagar från mottagandet av varan. I händelse av utebliven betalning tillkommer dröjsmålsränta i enlighet med räntelagen samt eventuella indrivningskostnader.

Du kan starta autogiro efter att du mottagit din första faktura. Anvisningar hittar du i fakturan.

Ångerrätt

Du har 14 dagars ångerrätt från dagen du tagit emot varan vid din första leverans, abonnemang eller enskild leverans. Tidsfristen inkluderar alla kalenderdagar. Om tidsfristen slutar på en lördag eller söndag, röd dag eller helgdag förlängs ångerfristen till närmaste arbetsdag.

Ångerrätten innebär att du har rätt att ångra ditt köp genom att returnera varor som inte har bruten försegling. För att ångerrätten ska kunna genomföras måste varan returneras till oss i samma mängd och i samma skick som när du tog emot den. Om varans värde minskas mer än nödvändigt gentemot varans egenskaper och funktion måste du täcka denna värdeminskning. Om inte annat överenskommits täcker du de direkta kostnaderna för att returnera varan.

Mer information om hur du utnyttjar ångerrätten finns i informationen om ångerrätten som följer med den första beställningen. Alternativt kan du fylla i och skicka in konsumentverkets standardformulär.

Paketet återsänds till följande adress: 

NutraQ Sweden AB
c/o Parsell
Schillers Väg 2
451 55 Uddevalla

Om du nyttjar ångerrätten återbetalar vi köpeskillingen utan onödigt dröjsmål och senast 14 dagar från det att vi mottar ditt meddelande. Vi har rätt att hålla inne betalningen tills vi har mottagit varorna som har skickats tillbaka, eller tills du har skickat in bevis på att varan har skickats.

Återbetalningen sker med samma betalningsmedel som du använde för den ursprungliga transaktionen, såvida du inte uttryckligen har avtalat något annat med oss. Frågor om ångerrätt hänvisas till vår kundtjänst på telefon 0522 - 58 50 00 eller e-post kundservice@vnp.se.

Reklamation & Leveransskada

Om den levererade varan är felaktigt eller om den blivit skadad i leveransen kan du, beroende på omständigheterna, kräva avhjälpande av felet, omleverans, prisavdrag eller ersättning för att avhjälpa felet eller häva avtalet.

Om det är fel i varan eller den fått en skada under leveransen måste du inom skälig tid efter att felet upptäcktes, eller borde ha upptäckts, meddela säljaren om felet. Meddelande som lämnas inom två månader efter det att du märkt felet skall alltid anses ha lämnats i rätt tid. Rätten att göra ett klagomål är begränsat till klagomål inom varans utgångsdatum som anges på förpackningen, och senast tre år efter att du mottagit varan. I händelse av ett sent klagomål förlorar du rätten att åberopa att varan är felaktig.

Rätten till reklamation gäller i tillägg till ångerrätten.

Vid reklamation och fel kommer du att få ersättning för eventuella fraktkostnader. Återbetalningen sker med samma betalningsmedel som du använde vid den ursprungliga transaktionen, såvida du inte uttryckligen har avtalat något annat med oss.

Säljarens rättigheter vid kundens försummelse
Om du inte betalar eller fullgör de andra skyldigheterna som följer av avtalet eller lag och detta inte beror på säljaren eller villkoren på säljarens sida, kan vi enligt bestämmelserna i konsumentköplagen och beroende på omständigheterna, hålla inne varan, kräva att du betalar priset eller häva köpet. Beroende på omständigheterna kommer vi att kunna kräva dröjsmålsränta vid sen betalning och inkassoavgift, och om du inte lämnar tillbaka obetalda varor kan säljaren debitera dig en avgift. Avgiften ska som högst täcka säljarens faktiska kostnader för att leverera varan till dig.

Personuppgifter

För att genomföra detta avtal kommer säljaren att behöva behandla vissa personuppgifter som kan kopplas till dig (t.ex. namn och adress). Du kan läsa mer om vår personuppgiftsbehandling genom att klicka på följande länk: 

Klicka här

 

Förbehåll och ansvarsbegränsningar

Säljaren förbehåller sig rätten att överföra sina rättigheter och skyldigheter enligt detta avtal till en annan part. Vi reserverar oss också för eventuella driftstopp, tryckfel, felaktiga priser, mervärdesskatt och andra avgiftsändringar eller leveransproblem på grund av förhållanden utanför vår kontroll.

Eventuella erbjudanden gäller så långt lagret räcker (vilket anges i samband med den enskilda kampanjen).

Säljaren tar inte ansvar för felaktig användning av varor och rekommenderar dig att följa den angivna doseringen på paketet.

Ändringar av köpvillkoren

Dessa köpvillkor kan komma att ändras vid särskilda behov och/eller i händelse av lagändringar, bestämmelser eller rekommendationer. Vid ändring av villkoren kommer du att meddelas senast 1 månad innan ändringarna träder i kraft. Om du, baserat på de ändrade villkoren, vill säga upp avtalet är du fri att göra det. Underlåtenhet att säga upp avtalet efter ändring av villkoren i avtalet innebär att du accepterar de uppdaterade villkoren i avtalet. Nya villkor kommer att meddelas på vår webbplats i samband med att de nya villkoren skickas ut.

Tvistlösning

Kontakta vår kundtjänst om du har klagomål om ditt köp. Klagomål ska meddelas till säljaren inom skälig tid, jfr. punkt 7 och 8.

Parterna ska i första hand försöka lösa eventuella tvister själva. Om detta inte lyckas kan du kontakta Allmänna Reklamationsnämnden för alternativ tvistlösning. Allmänna Reklamationsnämnden finns tillgänglig via

Allmänna reklamationsnämnden
Box 174
Stockholm, 10123
Sverige
http://www.arn.se

Om den alternativa tvistlösningen inte når framgång kan du eller säljaren väcka ärendet inför domstol. Avtalet är upprättat under svensk rätt. Tvist avgörs vid Göteborgs tingsrätt.

För att underlätta lösning av tvister, har EU-kommissionen inrättat en online-plattform för tvistlösning, kallad ODR-plattformen (Online Dispute Resolution). Du kommer till ODR-plattformen här.